خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

تعاریف کلی واژه های مرتبط با عملیات ساختمانی

تعاریف کلی واژه های مرتبط با عملیات ساختمانی

اصطلاحاتی که در پروژه های ساختمانی به کار می رود

در این پست تعاریف واژه های مربوط به عملیات ساختمانی به دانشجویان و علاقه مندان به رشته های مهندسی عمران و ساختمان سازی توضیح داده می شود.

1- عملیات ساختمانی

تخریب، گود برداری، حفاظت از گود و پی، توسعه بنا، احداث بناهای دائم و موقت، تعمیر اساسی بنا، نما سازی، محوطه سازی، تقویت بنا، حفر چاه، ساخت قطعات پیش ساخته در کارگاه، حفر مجاری آب و فاضلاب و تأسیسات زیربنایی از جمله عملیات ساختمانی می باشد.

2- کارگاه ساختمانی

کارگاه ساختمانی مکانی می باشد که یک یا چند عملیات ساختمانی ( نامبرده شده در قست 1) در آن انجام می شود. در صورت گرفتن مجوز می توان از معابر مجاور کارگاه عملیات ساختمانی، به منظور انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات و ماشین آلات بهره برد، در این صورت معابر مجاور کارگاه جزء کارگاه ساختمانی محسوب می شود.

3- محل کار

به محلی که در اختیار کارفرما می باشد و به خواسته وی کارگران در آن محل به انجام کار مشغول می شوند، محل کار عملیات ساختمانی می گویند…

4- وسایل و تجهیزات

ابزار، ماشین آلات، داربست ها، نرده بان ها، سکوها و تجهیزاتی که در کارگاه عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد، وسایل و تجهیزات نامیده می شود.

5- مرجع رسمی ساختمان

مرجع رسمی ساختمان به مرجعی گفته می شود که به استاد قانون، مسئولیت صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی را در محدوده ی تعیین شده، بر عهده دارد.

6- مرجع ذیصلاح

مرجع ذیصلاح به مرجعی گویند که طبق قانون، صلاحیت تدوین، تصویب و یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی را دارد.

7- شخص ذیصلاح

شخص ذیصلاح به شخصی گفته می شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشی: الف) دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوطه از وزارت راه و شهرسازی ب) دارای صلاحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست 3)دارای پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته مربوطه 4)دارای گواهی ویژه تردد و کار با ماشین آلات ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی

8- مهندس ناظر

مهندس ناظر شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته هاي
موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در
حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد.

9- سازنده (مجری)
سازنده (مجري) شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در زمينه اجراي ساختمان داراي پروانه اشتغال
به كار از وزارت راه و شهرسازي است و با عقد قراردادهاي همسان كه با صاحب كار منعقد
مي نمايد، اجراي عمليات ساختماني را بر اساس نقشه هاي مصوب، مقررات ملّي ساختمان و ساير
مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد . سازنده ساختمان نماينده صاحب كار در اجراي عمليات
ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع نظارت و كنترل ساختمان
ميباشد.

10- صاحب کار
صاحب كار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده
و اجراي عمليـات ساختماني و مسئوليت ايمني، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست مربوط به آن را
بر طبـق قرارداد كتبي به سازنده واگذار مينمايد. در صورتي كه صاحب كار داراي پروانه اشتغال به
كار در زمينه اجرا باشد و خود رأساً عمليات اجرايي را عهده دار شود، سازنده نيز محسوب ميشود.

11- پیمانکار
پيمانكار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه به عنوان پيمانكار جزء يا فرعي اجراي قسمتي از
عمليات ساختماني را بر طبق قرارداد كتبي با سازنده عهده دار ميشود.

12- خویش فرما
خويش فرما شخص حقيقي ذيصلاحي است كه در كارگاه ساختماني بدون بكارگيري كارگران ديگر
و بر طبق قرارداد كتبي پيمانكاري، مسئوليت انجام قسمت يا قسمتهايي از عمليات ساختماني را
بر عهده ميگيرد. خويش فرما در كارگاه ساختماني پيمانكار جزء يا فرعي محسوب ميشود.

13- کارفرما
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند نفر كارگر را در كارگاه ساختماني به هزينه
خود و با پرداخت مزد به كار ميگمارد، اعم از اينكه پيمانكارجزء، سازنده يا صاحب كار باشد.

14- کارگر
كارگر شخصي است حقيقي كه در كارگاه ساختماني در مقابل دريافت مزد به درخواست و با هزينه
كارفرما كار كند.

15- حفاظت
حفاظت عبارت است از اقدامات و عملياتي كه به منظور نگهداري و مراقبت از افراد، اشياء، اموال،
ابنيه، وسايل و تجهيزات در مقابل خطرات ناشي از اجراي عمليات ساختماني بكار برده ميشود.

16- ایمنی
ايمني عبارت است از:
الف: مصون و محفوظ بودن كليه كارگران و افرادي كه به نحوي در كارگاه ساختماني با عمليات
ساختماني ارتباط دارند.
ب : مصون و محفوظ بودن كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي (شعاع موثر) كارگاه ساختماني
عبور و مرور، فعاليت يا زندگي ميكنند.
پ : حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تاسيسات، تجهيزات و نظاير آن در داخل يا مجاورت
كارگاه ساختماني.

17- خطر
خطر به شرايطي اطلاق ميشود كه داراي پتانسيل رساندن آسيب و صدمه به افراد، خسارت به
وسايل، تجهيزات، بناها و از بين بردن مواد يا كاهش كارايي در اجراي يك عمل از قبل تعيين شده
باشد.

18- بهداشت كار (بهداشت حرفه اي)
بهداشت كار (بهداشت حرفه اي) عبارت است از علم و فن پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار و
ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل از طريق كنترل عوامل زيان آور محل كار.

19- محیط زیست
محيط زيست عبارت است از سلامت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي (شعاع موثر)
كارگاه ساختماني عبور و مرور، فعاليت يا زندگي ميكنند و همچنين جلوگيري از آلودگي هوا، آب،
خاك و آلودگي صوتي ناشي از عمليات ساختماني.

تعاریف کلی واژه های مرتبط با عملیات ساختمانی

20- حادثه
حادثه رخدادي غير عمد است كه به طور غير منتظرهاي اتفاق افتد و باعث خسارت مالي و يا صدمه
جاني شود.

21- حادثه ناشی از کار
حادثه ناشي از كار رخدادي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي شاغلين در كارگاه
ساختماني اتفاق افتد. همچنين حوادثي كه حين كمك رساني به افراد حادثه ديده نيز رخ دهد
حادثه ناشي از كار محسوب ميگردد.

22- بيماري ناشي از كار يا بيماري شغلي
بيماري ناشي از كار يا بيماري شغلي بيماري است كه در اثر اشتغال در محل كار براي كارگر به
وجود آمده يا تشديد شده، و عامل اصلي و مرتبط با آن در محل كار و به عنوان عامل زيان آور در
محل كار موجود ميباشد.

23- ریسک
حاصلضرب احتمال وقوع يك رويداد يا مواجهه با عوامل زيان آور در پيامدهاي حاصل از آن را
ريسك ميگويند. به بيان ديگر، ريسك عبارت است از احتمال بوجود آمدن آسيب و صدمه از يك
خطر معين.

24- مدیریت ریسک
مديريت ريسك عبارت است از شناسايي مخاطرات احتمالي، ارزيابي ريسكهايي كه ممكن است از
مخاطرات فوق بوجود آيند، تصميم گيري و برنامه ريزي در مورد اقدامات كنترلي به منظور اجتناب يا
كاهش سطح ريسك ها، اجراي اقدامات كنترلي، مشاهده و بازبيني موثر بودن اقدامات و مستندسازي
آنها.

25- ارزیابی ریسک
ارزيابي ريسك يك روش منطقي براي تعيين اندازه كمی و كيفي خطرات، و بررسي پيامدهاي
بالقوه ناشي از حوادث احتمالي بر روي افراد، مواد، تجهيزات و محيط است. در حقيقت از اين طريق
ميزان كارآمدي روشهاي كنترلي موجود مشخص شده و داده هاي با ارزشي براي تصميمگيري در
زمينه كاهش ريسك خطرات، بهسازي سيستم هاي كنترلي و برنامهريزي براي واكنش به آنها فراهم
ميشود.

26- كار در ساعت غير عادي
كار در ساعت غير عادي عبارت از كاري است كه در خارج از وقت عادي و يا از پيش تعيين شده
انجام شود. كار نگهبانان و كارگران حفاظت و ايمني، كار در ساعت غير عادي تلقي نميشود.

27- کار در شب
كار در شب عبارت از كاري است كه بين ساعت 22 لغايت 6 بامداد روز بعد انجام گيرد.

28- سازه موقت
سازه موقت سازهاي است كه براي تجهيز كارگاه و در جهت اجراي عمليات اصلي و حفاظتي به
صورت موقت اجرا مي شود. اين سازه بايد طبق آيين نامه هاي مربوط داراي پايداري و استحكام لازم
در مقابل بارهاي وارده باشد.

29- برچسب گذاری
بررسي، شناسايي و نشانه گذاري يك ماده و يا تركيب شيميايي را برچسب گذاري گويند.

30- برگه اطلاعات ايمني مواد
برگه و يا مجموعه مطالب در خصوص اطلاعات ايمني و بهداشتي يك ماده و يا تركيب شيميايي
شامل اجزاي مختلف كاربردي و قابل استفاده در موارد عادي و اضطراري ميباشد. اين اطلاعات
شامل نام ماده و يا تركيب شيميايي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي، كاربردها، نحوه استفاده،
درجه اشتعال، نحوه مقابله در شرايط نشت، آتش سوزي، مخاطرات بهداشتي براي انسان، قابليت
انفجار و اصولاً هرگونه اطلاعات با ارزش در مقابله و پاسخ در شرايط اضطراري و رعايت اصول
ايمني و بهداشتي مربوط بصورت خلاصه و كاربردي است.

منبع: مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

درباره ی مدیریت سایت

مطلب پیشنهادی

نقشه اتوکد معماری

نقشه اتوکد معماری و سازه ای ساختمان 6 طبقه تک واحدی

نقشه اتوکد معماری و سازه ای ساختمان 6 طبقه نقشه اتوکد معماری و سازه ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.